Certifikáty    
Historie textilního zkušebnictví v České republice je barvitá, plná změn názvů, spojování a rozdělování institucí. Nicméně zůstává fakt, že Česká republika patří mezi země s nejdelší tradicí zkoušení textilu v Evropě. Při pátrání v minulosti nám významně pomohl Ing. Reichstädter, CSc., který zmapoval historii oboru a napomohl tak vzniku přehledného schématu. 
V roce 1927 v Liberci otevřený Výzkumný ústav textilní byl první organizací, která se plně a všestranně věnovala zkoušení textilu. Tento ústav byl zcela samostatný a řídilo jej zvláštní kuratorium složené ze zástupců výrobců. Další vývoj ústavů věnujícím se zkoušení a výzkumu ve vztahu k textilu je poznamenán snahou o vysokou specializaci a zaměřením na výzkum konkrétní textilní suroviny, jejich vlastností, inovačních technologických postupů a aplikací. 

Postupné snahy o specializaci podnítily ke vzniku Výzkumného ústavu vlnařského (VÚV), který byl založen v roce 1952. Ten se brzy stal významnou složkou československého textilního výzkumu - zvláště svou orientací na výzkum vlastností, zpracování a použití chemických, především syntetických vláken a nových principů výroby netkaných textilií. Výzkumná činnost byla tak rozsáhlá, že se z VÚV oddělil ještě Výzkumný ústav pletařský. V té době vznikaly i další oborové ústavy ? Výzkumný ústav bavlnářský, Výzkumný ústav lýkových vláken, Ústav pro zpracování chemických vláken, Výzkumný ústav textilního zušlechťování i Státní výzkumný ústav textilní. Každý z nich si budoval zkušebny podle svého zaměření. 
Vzrůstal i význam zkušebny ve VÚV a proto není divu, že v roce 1967 byl ústav pověřenou oborovou zkušebnou Státní zkušebny č. 219 při Ústavu bytové a oděvní kultury a od roku 1979 rezortní zkušebnou vlnařského průmyslu. Vzhledem k rozsahu hodnocených výrobků byla tato zkušebna největší v textilním oboru. Stala se také první zkušebnou v bývalém Československu, která byla akreditována podle evropských norem a to již v roce 1990.

V období transformace VÚV převzala Akreditovaná zkušební laboratoř Oborové normalizační středisko z GŘ Vlnařského průmyslu a stala v roce 1992 nezávislou organizací. Podařilo se splnit podmínky evropských norem na nezávislost certifikačních orgánů a od března roku 1993 nese organizace název Textilní zkušební ústav (TZÚ). Akreditace zkušebny, certifikačního orgánu pro výrobky, pro systémy jakosti (ISO 9001) i systémy environmentálního managementu (ISO 14 001) vedly k autorizaci ústavu. V duchu dodržování tradic TZÚ převzal autorizaci Státní zkušebny č. 219, rozšířil ji 
o technické textilie a po vstupu do Evropské Unie se stal také Notified body. 

Současnost Textilního zkušebního ústavu je do značné míry poznamenána restrukturalizací celého odvětví, nicméně si organizace zachovala svoji vysokou profesionalitu a odbornou úroveň. Snahou je poskytnout všechny potřebné služby pod jednou střechou, takže TZÚ má nejširší nabídku zkoušek pro textilní produkty v České republice. Na evropské úrovni patří co do rozsahu akreditace a počtu zkoušek mezi přední ústavy. Významně se rozvinulo přímé zapojení do tvorby evropských norem a rozrůstající se mezinárodní spolupráce, které přináší aktuální informace. 

Za osmdesát let se také změnila skladba zkoušek. V počátcích bylo tak rozhodující zjišťování obchodní hmotnosti, že se kondicionování dostalo do názvu jednoho z prvních ústavů. S nástupem chemických vláken se otevřela široká problematika nových technologií a směsování. Pro zkušebnictví to byl úkol, jak hodnotit řadu nových zpracovatelských a užitných vlastností. Rozhodování expertů založené na zkušenostech s klasickými přírodními materiály a subjektivním hodnocení omaku bylo nahrazováno objektivními metodami zkoušení a měření. Nejfrekventovanějšími zkouškami se stala nemačkavost a žmolkování. Používaly se chemické úpravy, které jsou z dnešního pohledu nepřípustné. 

Dnes je stěžejní problematikou zkušebnictví bezpečnost a to nejen zjišťování škodlivin, ale i nehořlavosti a odolnosti technických textilií. Do centra zájmu se dostává hygiena, a proto jsme vybudovali i mikrobiologickou laboratoř. Na zkoušení navazuje certifikace a značení CE včetně certifikace systémů řízení. Nabídka služeb by nebyla kompletní bez informací o nových normách a kalibrace přístrojů a zařízení. Překotný rozvoj oboru také vyžaduje neustálé doplňování znalostí, a proto ústav nabízí i vzdělávání založené na výsledcích mezinárodních projektů, kterých se účastní. 

Dynamický rozvoj v textilním průmyslu, neustále nové poznatky a aplikace vedou k potřebě výzkumu. TZÚ se spolu s českými univerzitami podílí na výzkumu v oblasti aplikací nanočástic železa v textilu, kde byl velmi úspěšný a z projektu vzešel patent. Dalším výzkumným projektem byl výzkum povrstvování textilních materiálů pomocí atmosférické plasmy. Pokračování tohoto úspěšného projektu se připravuje.

85 výročí je významné pro každého oslavence, tudíž i pro pracovníky Textilního zkušebního ústavu. Dlouhá historie zavazuje nás všechny v udržování tradic kvality, současně ale je třeba obor neustále posouvat tak, aby české textilní zkušebnictví bylo stále to zkušebnictví na světové úrovni. Věříme, že se nám to daří a že také vy, naši zákazníci s námi tohle významné výročí oslavíte. V průběhu letošního roku bude probíhat celá řada akcí, kde si naše oborové jubileum budeme připomínat. 

Zasedání Asociace prádelen a čistíren

Ve dnech 24. - 25. 5. 2018 jsme se zúčastnili výjezdního zasedání Asociace prádelen a čistíren. Na konferenci, která se konala v Liberci jsme prodiskutovali nejen téma letošní mezinárodní konference Interclean 2018. Součástí zasedání byla i exkurze na Fakultu textilní Technické univerzity v Liberci. Měli jsme možnost prohlédnout si Katedru hodnocení textilií a Katedru oděvnictví.

Zobrazit celý text Zasedání Asociace prádelen a čistíren

Certifikace podle ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Podle výpočtů, které provedla Mezinárodní organizace práce (ILO) v roce 2017, dojde ročně k 2,78 milionu událostí s následkem smrti. To znamená, že každý den zemře téměř 7 700 pracovníků na následky pracovních úrazů nebo nemocí z povolání. Navíc ročně vznikne na 374 milionů dalších úrazů a nemocí z povolání bez smrtelných následků, které často končí dlouhodobou pracovní neschopností. Tato čísla jsou střízlivým popisem moderního pracoviště – takového, kde pracovníci mohou trpět vážnými následky toho, že prostě jen “dělají svoji práci”.

Zobrazit celý text Certifikace podle ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dětský nábytek ještě bezpečněji

xtilní zkušební ústav jako český leader v technické normalizaci pro textil, nábytek a výrobky na bázi dřeva se ve dnech 27-28. listopadu zúčastnil setkání pracovní skupiny pro dětský nábytek  v rámci CEN/TC 207 Nábytek, které probíhalo v Italském výzkumném a zkušebním centru CATAS SPA. Hlavním cílem jednání byla revize norem zaměřených na bezpečnostní požadavky pro dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití včetně matrací pro tuto skupinu. S příchodem nových technologii, textilních materiálů a zvyšujících se nároků je třeba dbát na stanovení a dodržování minimálních bezpečnostních, hygienických a zdravotních požadavcích pro ty naše nejmilejší, o které se staráme s největší láskou každý den.TZÚ je Vašim partnerem ve světě nejen v technické normalizaci, ale i v prokazovaní kavality a bezpečnosti .Podívejte se jaké vychytávky můžou být v dnešním moderním světě k mání avšak musí splňovat normativní požadavky :o)

Zobrazit celý text Dětský nábytek ještě bezpečněji

Certifikujeme podle nově revidovaných norem ISO 9001 a ISO 14001

Textilní zkušební ústav, s.p. působící jako akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu č. 3003 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.  podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 již může provádět certifikaci podle nově revidovaných systémových norem ČSN EN ISO 9001:2016 – Systémy managementu kvality – Požadavky a ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití.

Zobrazit celý text Certifikujeme podle nově revidovaných norem ISO 9001 a ISO 14001

Nařízení o osobních ochranných prostředcích

Oznamujeme výrobcům, dovozcům a distributorům osobních ochranných prostředků, že vstoupilo v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 ze dne 9. března 2016, o osobních ochranných prostředcích a o zrušení Směrnice Rady č. 89/686/EHS. Nařízení již bylo také vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie. V účinnost vstoupí 24 měsíců po vstoupení v platnost a poté bude závazné pro všechny členské státy EU. Na rozdíl od Směrnice o OOP 89/686/EEC není nutné nové nařízení implementovat do národního práva, nařízení je přímo aplikovatelné v jednotlivých členských státech EU. Stávající Směrnice č. 89/686/EHS, o OOP se zruší s účinností ode dne 21. dubna 2018.

Zobrazit celý text Nařízení o osobních ochranných prostředcích